Zaanstad Transparant

zaanstad transparant

Algemene gegevens

Actuele beleidsplan

Zaanstad Transparant wil de bestuurscultuur in Zaanstad vernieuwen en de integriteit en transparantie van het openbaar bestuur bevorderen, naast een krachtiger aanpak van fraude en corruptie en bestrijding van vriendjespolitiek. Burgemeesters en de commissaris van de Koning zouden direct door het volk gekozen moeten worden.
Transparantie, integriteit, openheid en verantwoording zijn de hoofdpijlers waarop de politieke visie van Zaanstad Transparant en haar moedervereniging Nederland Transparant is gebaseerd. Nederland Transparant legt de nadruk op het onderzoeken en bestrijden van (maatschappelijke) misstanden, fraude, corruptie en manipulaties. De politieke vereniging Zaanstad Transparant laat zich met haar uitgangspunten niet indelen in links of rechts.
Zaanstad Transparant wil een einde maken aan het zogenaamd “politiek correct” handelen. Politieke correctheid beperkt het debat en maakt het onmogelijk om (ongewenste) feiten aan de kaak te stellen. Hierdoor wordt een op de werkelijke feiten gebaseerd debat mogelijk en vormt dit als zodanig de grondslag voor besluitvorming. Haar moedervereniging Nederland Transparant streeft naar een ingrijpende wijziging van ons democratisch staatsbestel, de bestuurscultuur en naar vernieuwing van het rechtsbestel.
Concrete doelen die Zaanstad Transparant zich, onder meer binnen de bestuurlijke en staatsrechtelijke vernieuwing, stelt zijn:
Het bevorderen van integriteit, openheid, verantwoording en transparantie;
Effectievere besteding van overheidsgeld en beëindiging van de “graai”cultuur;
Het benadrukken van bestuursverantwoordelijkheid en het verruimen van de publieke bestuurdersaansprakelijkheid;
Het tegengaan van ongeoorloofde belangenverstrengeling in de publieke en private sector;
Ambtelijke zwijgplicht transformeren naar spreekplicht;
Bewerkstelliging van een dienstbare attitude bij overheidsinstanties;
Drastische aanpassing van de (kwaliteits)eisen die we stellen aan veiligheid, zorg en onderwijs;
Roulering van ambtenaren;
Herziening van het klachtstelsel;
Maximering van de zittingstermijn van bestuurders en volksvertegenwoordigers in dezelfde functie;
Een direct door de bevolking gekozen burgemeester en commissaris van de Koning;
Herstructurering en vereenvoudiging van overheidstaken;
Invoeren van een correctief referendum;
Beëindiging van fractiediscipline;
Het stimuleren van de economische groei en het verbeteren van de algemene woon- en leefomstandigheden in de gemeente Zaanstad.
Hoewel de doelstellingen van Zaanstad Transparant, zoals verwoord in haar statuten alsmede in haar verkiezingsprogramma van 2006 nog steeds zeer actueel zijn en zonder meer nodig om in de Nederland te realiseren heeft het bestuur van Zaanstad Transparant besloten om niet deel te nemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.
Het bestuur geeft er de voorkeur aan de komende 4 jaar te gebruiken om de vereniging klaar te stomen voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2022

De leden van Zaanstad Transparant en haar moedervereniging Nederland Transparant geven voorlopig de voorkeur eraan om hun doelstellingen op andere wijze te realiseren. Dat dit zeer succesvol is blijkt uit het feit dat menige kandidaten van Nederland Transparant de Stichting Expertgroep Klokkenluiders hebben opgericht in 2010. De Stichting bereikte het unieke resultaat, voor het eerst in de Nederlandse Parlementaire geschiedenis, dat een wetsvoorstel met 150 voorstemmers in de Tweede Kamer en 75 voorstemmers in de Eerste Kamer werd aangenomen. Als gevolg daarvan werd het Huis voor de Klokkenluiders op 1 juli 2016 geopend. Dit zonder dat Nederland Transparant in de Tweede Kamer vertegenwoordigd is. Ook de Stichting Expertgroep Klokkenluiders boekt nog steeds successen. Het bestuur heeft besloten deze werkwijze voorlopig te blijven bewandelen.

 

Oprichting

Op 17 december 2004 is Zaanstad Transparant opgericht als vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid door L.C.P. Bertholet, destijds als enige bestuurder.
Bij akte, na besluit van de Algemene Ledenvergadering op 8 april 2005, verleden voor notaris mr. Michiel George van Ravesteyn, notaris te Rotterdam, werden op 8 april 2005 de statuten van Zaanstad Transparant verleden, waardoor Zaanstad Transparant met ingang van 8 april 2005 een politieke vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is.
 
Doel
De vereniging heeft ten doel
a. Te fungeren als “dochter”vereniging van Nederland Transparant om zo de hoofddoelstellingen van Nederland Transparant, mede gebaseerd op integriteit, openheid, verantwoording en transparantie, in de gemeente Zaanstad te verwezenlijken en om Nederland Transparant te ondersteunen, onder andere als (aspirant-)lid.
b. De inwoners van de gemeente Zaanstad optimaal de kans te bieden een bijdrage te
leveren aan de politiek-maatschappelijke besluitvorming binnen hun gemeente door een zo sterk mogelijke vertegenwoordiging in de raad van de gemeente Zaanstad een en ander als voorzien in de Kieswet.
c. Het stellen van kandidaten en het bevorderen en ondersteunen van de verkiezing van de kandidaten voor de gemeenteraad van Zaanstad.
d. Het bevorderen van het algemene welzijn van de inwoners van de gemeente Zaanstad.
e. Verbetering van het gebruik van de ter beschikking staande financiële middelen van de gemeente Zaanstad.
f. Het stimuleren van de economische groei en het verbeteren van de woonmogelijkheden en welzijn in de gemeente Zaanstad.
g. Het stimuleren van (actieve) sport, recreatie en vrijwilligerswerk en het instandhouden en verbeteren van de mogelijkheden daartoe voor de inwoners van de gemeente Zaanstad en omringende gemeenten.
h. Het controleren van de handelswijzen, besluitvormingen, uitvoering van besluiten door het College van Burgemeester en Wethouders en haar voorgangers.
 
Voormalige gemeenteraadsleden Zaanstad Transparant
In de periode van 15 april 2005 t/m 14 maart 2006 hebben de volgende 5 personen Zaanstad Transparant als raadslid in de gemeente Zaanstad vertegenwoordigd

1. De heer L.C.P. Bertholet

2. Mevr. M.M.E. Boon-Jansen (Marianne Boon-Jansen)

3 Dhr. J.N. Heijne (Jan Heijne)
4 Mevr. E. Terband-van Dijk (Edith Terband-van Dijk)
5 Mevr. T. van der Veen-Schulp (Teuntje van der Veen-Schulp)
 
Bestuur
Het bestuur van de vereniging wordt het gehele jaar gevormd door:
de heer mr. drs. A.C.M. Brom MA LLM als voorzitter;

de vereniging Nederland Transparant als secretaris/penningmeester;

 
Overeenkomst Nederland Transparant en Zaanstad Transparant
Bij overeenkomsten d.d. 8 april 2005 heeft Nederland Transparant de goedkeuring verleend dat de vereniging deelneemt aan de Gemeenteraadsverkiezing in de gemeente Zaanstad met de aanduiding Zaanstad Transparant. Tevens is op 8 april 2005 overeengekomen dat de vereniging als gelieerde vereniging van Nederland Transparant zal gaan fungeren met alle daarbij behorende rechten en plichten.
 
Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen in 2020 een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten, zijnde brandstof, telefoonkosten en internetkosten, maar deze zijn in 2018 niet gedeclareerd.

 
Zaanstad Transparant in de Media

Contact

Adres:

Zaanstad Transparant

Voort 9a
5521 PG Eersel

Tel. 06-47744520

Overige gegevens:

Zaanstad Transparant is een ANBI-instelling met ingang van 1 januari 2008 

KvK nummer 34217405

Bankrekeningnummer: Rabobank IBAN-nummer NL04RABO0102248265

Nederland Transparant onder vermelding van “Donatie Zaanstad Transparant”

RSIN/Fiscale nummer: 814256922